Kodeks etičnih načel

Namen kodeksa etičnih načel v Centru Naprej (CN) je spodbujati razvoj poslovne in strokovne etike, oblikovati razumljive vrednote in standarde, dajati navdih in oporo vsem udeleženim v delovni proces in proces rehabilitacije po pridobljeni možganski poškodbi. Prizadevamo si za visoko stopnjo integritete (poštenost, pristnost, skladnost, verodostojnost in celovitost), ki je nasprotje koruptivnemu dejanju, obenem pa delujemo skladno z etičnimi normami na vseh področjih delovanja in veljavno zakonodajo.

1. Etičnost – osnova ravnanja

Pri vseh fazah v rehabilitacijskem procesu in vseh delih povezanih z rehabilitacijskim procesom v CN se mora upoštevati etičnost. Temeljna etična vodila v CN so naslednja:

  • Delovanje ne sme biti usmerjeno v povzročanje škode posamezniku, skupini ali instituciji.
  • V CN velja nična toleranca do prevar, goljufij in ogrožanja zdravja.
  • Skrbimo, da zavarujemo zasebnost posameznika.
  • Vključevanje v rehabilitacijski proces je vedno prostovoljno.
  • Spoštujemo resnico ter zagovarjamo informiranost.
  • Zagotavljamo varovanje osebne identitete in zaupnost osebnih podatkov.
  • Zaposleni in vsi ostali vključeni v delovni proces se obvarujejo pred napačno uporabo strokovne in družbene moči.

2. Spoštujemo dostojanstvo posameznika

V CN smo zavezani k enakopravnosti, zagotavljanju enakih možnosti in enakemu obravnavanju. Pri delovanju in sprejemanju odločitev spoštujemo vsakega posameznika, ki je vključen v proces.

Vsi udeleženi v rehabilitacijskem procesu skrbijo, da jih v strokovnem delovanju ne ovirajo osebna, politična, verska in/ali ideološka prepričanja.

V CN imamo ničelno toleranco do vseh oblik nasilja.

3. Skrbimo in spodbujamo rast in razvoj posameznika

Vir uspešnosti v CN so strokovno usposobljeni in zavzeti zaposleni ter motivirani in za lastno rehabilitacijo zavzeti uporabniki, usposobljeni za življenje.

Spoštujemo vse udeležence v rehabilitacijskem in delovnem procesu, cenimo njihov trud in delo, s katerim prispevajo k uspehu delovanja CN.

Prizadevamo si za dobro socialno klimo in kulturo, ki bo omogočala osebno rast vseh posameznikov v CN.

Vodilo našega dela je proaktivna in transparentna komunikacija. Prizadevamo si, da bo vsak posameznik pri uresničevanju zadanih ciljev čim bolj samostojen in opolnomočen.

Zavzemamo se za načrtovanje osebnega razvoja vseh posameznikov, za njihovo nenehno izobraževanje in usposabljanje.

4. Kompetentno izvajanje rehabilitacije

Vsi udeleženi v CN si s svojim aktivnim vključevanjem v proces rehabilitacije ter delovni proces, prizadevamo si k uresničevanju poslanstva CN. Delo zaposlenih v centru mora biti vselej v pomoč in korist uporabnikom.

Zaposleni CN ustvarjamo ustrezno podporno okolje za uporabnike. Dolžni smo spoštovati možnost uporabnika do izbire pomoči, v kolikor je to uresničljivo in mu pri tem pomagati po svojih zmožnostih. Dolžni smo posredovati vse informacije, vezane na izvajanje rehabilitacije tako ob vključitvi v storitev, kot med izvajanjem procesa rehabilitacije.

Za dobro opravljanje poklica je potrebna strokovna podkovanost, zato se zaposleni redno izobražujemo in izmenjujemo izkušnje z drugimi.

Za svoj strokovni razvoj skrbimo tudi tako, da smo aktivni člani združenj in drugih organizacij, katerih cilj je napredek določenega strokovnega področja.

Pri svojem delu se zaposleni vključujemo v supervizijo, intervizijo in v druge oblike strokovne pomoči, ki pomagajo krepiti strokovni in človeški pristop do vseh udeleženih v procesu rehabilitacije.

V okviru rehabilitacijskega procesa uporabnike vključujemo v skupinske in individualne obravnave in jim pomagamo premagovati psihološke, socialne in druge ovire pri vključevanju in obvladovanju okolja.

5. Varstvo premoženja

Prizadevamo si, da neprestano delujemo v duhu dobrega gospodarja, da varujemo premoženje, opremo in prostore v CN ter premoženje posameznika.

6. Odnosi

Vsi posamezniki v CN ustvarjamo partnerstvo, ki mora temeljiti na medsebojnem zaupanju. Naši odnosi so spoštljivi in v duhu dobre strokovne prakse.

Medsebojno zaupanje gradimo na doslednem uresničevanju dogovorjenega. Medsebojne spore rešujemo sporazumno, v duhu dobrega sodelovanja.

Vsem zaposlenim v CN, kakor tudi uporabnikom storitve ter njihovim svojcem, je prepovedano izsiljevanje in fizično oziroma psihično nasilje nad katerim koli deležnikom CN.

Zaposleni z uporabniki in njihovimi svojci vzpostavimo in vzdržujemo profesionalni odnos. Pri delu zavzemamo poklicno vlogo in se izogibamo drugim odnosom z uporabnikom.

7. Uveljavljanje in varovanje zasebnosti

Vsi deležniki v CN so dolžni spoštovati zasebnost in zagotoviti ter varovati tajnost vseh osebnih informacij, ki jih pridobijo tekom rehabilitacijskega procesa. To velja tudi v primeru, ko preneha delovno razmerje oz. ko se prekine Dogovor o vključitvi v storitev CN.

Vsi deležniki v CN so se dolžni ravnati po sprejetih internih pravilnikih in drugi veljavni zakonodaji o varovanju osebnih podatkov.

8. Prejemanje daril in nematerialnih uslug

Prejemanje daril in nematerialnih uslug zaposlenim v CN odsvetujemo. Spodbujamo jih, da s svojim vedenjem in ravnanjem sporočajo uporabnikom in svojcem, da je za zaposlene največje darilo napredek uporabnikov, njihova zavzetost za sodelovanje v rehabilitacijskem procesu, dobri medsebojni odnosi, dobro počutje, pohvala, zaupanje svojcev in podpora našemu delu.

Zaposleni so dolžni upoštevati Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril.

9. Odprtost in dobronamernost centra do skupnosti

Center Naprej je povezan s svojo okolico in skupnostjo, v kateri deluje. Tudi skupnost je povezana s Centrom. Vzajemen odnos temelji na poštenosti, transparentnosti, medsebojni pomoči, razumevanju in zaupanju.

V skupnosti prevzemamo pozitivno vlogo. S svojim delovanjem, programi in dejavnostjo smo odprti do okolja; svojcem, študentom, prostovoljcem in strokovnjakom, za potrebe izobraževanja, usposabljanja, prakse in raziskovanja, pa tudi različnim organizacijam in javnosti. Pri tem je potrebno zagotavljati tajnost podatkov, varovanje zasebnosti uporabnikov in svobodno voljo njihovega vključevanja v raziskovalne in druge omenjene aktivnosti.

10. Odprt in konstruktiven dialog s financerji storitve

S financerji storitve sodelujemo pri ustvarjanju pogojev, ki omogočajo ustrezno in strokovno izvajanje storitve ter razvoj stroke. Skupaj s financerji si prizadevamo pokriti potrebe po naši storitvi v okolju kjer delujemo.

V odnosu do financerjev delujemo transparentno, tako v delovanju kakor tudi pri porabi finančnih sredstev.

11. Odgovorno sobivanje z okoljem

V CN se vsi zavzemamo za odgovorno sobivanje z okoljem in naravo.

Spodbujamo in vlagamo v okolju prijazne procese, izdelke in storitve. Podpiramo skrbno ravnanje z odpadki, s surovinami in z energijo. Spremljamo dogajanje na področju varovanja okolja in spremembe vnašamo v naše delovno okolje.

12. Odgovornost do sebe

Zaposleni in uporabniki imamo odgovornost do samega sebe in svoje družine. Zavezani smo, da skrbimo za svoje zdravje in uravnoteženo življenje. Skrbimo za telesno kondicijo z rednim ukvarjanjem s športom in za psihično kondicijo s počitkom, časom z družino in prijatelji. Prav tako bomo z branjem, obiskovanjem kulturnih dogodkov in drugimi ustvarjalnimi dejavnostmi spodbujali svoj osebnostni razvoj.

13. Končne določbe

Kodeks etičnih načel v Centru Naprej Maribor začne veljati, ko ga sprejme direktorica na pobudo Strokovnega sveta Centra Naprej in ga podpišejo predstavnik zaposlenih, predstavnik uporabnikov ter direktorica centra.

Kodeks mora biti dostopen vsem deležnikom na vseh enotah Centra Naprej. Dostopnost tega kodeksa se mora zagotoviti tudi zainteresirani javnosti.

Datum: 5. 5. 2022

Zastopnik zaposlenih: Mojca Gečevič

Direktorica Centra Naprej: Jasna Vešligaj-Damiš, univ.dipl. psih.

Zastopnik uporabnikov: Zoran Škrlec