Pravice in dolžnosti uporabnikov

Vsak/a uporabnik/ca Centra Naprej ima:

pravico do življenja in soodločanja,
pravico do upoštevanja in spoštovanja osebne integritete,
pravico do zasebne lastnine in zasebnosti,
pravico do osebnega dostojanstva in varnosti,
pravico do varstva osebnih podatkov,
pravico do svobode mišljenja in izražanja,
pravico do svobode vesti,
pravico do socialne varnosti,
pravico do ustvarjalnosti v okviru programa,
pravico do zdravstvenega varstva in usposabljanja za delo,
pravico do varstva in nege,
pravico do celovite obravnave in usposabljanja,
pravico do vključevanja v življenje izven dnevnega varstva v skladu s svojimi zmožnostmi,
pravico do zaposlitve pod posebnimi pogoji, dela in nagrade za delo,
pravico do odmora in prostega časa v okviru programa ( počitek, sprostitev, igre),
pravico do enakosti pred zakonom,
pravico do zaščite proti ponižujočemu ravnanju in vsakršnemu nasilju,
pravico do spoštovanja človekove osebnosti in njegovega dostojanstva,
pravico do zagovornika,
pravico do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo,
pravico do pritožbe,
pravico do sodnega varstva,
pravico do sooblikovanja programa dnevnega varstva,
pravico do obveščenosti v zvezi z delom in aktivnostmi v dnevnem programu,
pravico do izbire aktivnosti v dnevnem programu,
pravico do dogovorjenih izhodov,
pravico do medsebojne pomoči,
pravico do prehrane in prevoza.

dolžnost upoštevati navodila zaposlenih v delovni enoti (pristojnih delavcev v enoti) glede dela,
dolžnost, da ohranja in razvija dobre medčloveške odnose in medsebojno spoštovanje,
dolžnost spoštovati osebno svobodo govora, vesti in nazorskega prepričanja drugih,
dolžnost varovati premoženje, ki ga uporablja,
dolžnost s toleranco sprejemati in imeti primeren odnos do drugih uporabnikov in zaposlenih,
dolžnost opravljati dežurstva,
dolžnost redno in točno prihajati v program Centra Naprej,
dolžnost pravočasnega obveščanja o odsotnosti iz dnevnega programa – do 8. ure zjutraj,
dolžnost upoštevanja sprejetih dogovorov,
dolžnost prevzemanja odgovornosti za aktivno lastno rehabilitacijo,
dolžnost aktivnega sodelovanja v dnevnem programu,
dolžnost upoštevati določbe Hišnega reda.