Katalog informacij javnega značaja

I. Osnovni podatki

Naziv in sedež: NAPREJ, Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Maribor
Skrajšani naziv: CENTER NAPREJ MARIBOR
Naslov: Ulica heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor
Telefon: 0591 23 001
Odgovorna oseba: Jasna Vešligaj Damiš, univ. dipl. psih., direktorica zavoda
Katalog je dostopen na spletni strani: www.center-naprej.si
Katalog je v pisni tiskani obliki dostopen na sedežu centra vsak dan med 7.00 in 15.00 uro.

II. Dejavnost zavoda

Zavod izvaja socialno varstveno storitev: varstvo,vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo.

Center Naprej Maribor je bil ustanovljen leta 2004, z aktivnim delovanjem pa je pričel 1.3.2008. Center Naprej je zasebni zavod s koncesijo; ustanovitelja sta Jasna Vešligaj Damiš in Jože Damiš.

Zavod je neprofitna ustanova, ustanovljena z namenom nudenja celovite, strokovne in dolgotrajne rehabilitacije ter psihosocialne pomoči osebam s pridobljeno možgansko poškodbo.

Vse storitve in programi, ki jih izvajamo, so prilagojeni posameznikovim trenutnim potrebam in usmerjeni k aktivnemu, čim bolj neodvisnemu vključevanju uporabnikov v skupnosti ter dvigu kvalitete njihovega življenja, kot tudi njihovih svojcev. Pomemben del aktivnosti so tudi preventivni in izobraževalni programi za širšo javnost. V Centru Naprej razvijamo, izvajamo, načrtujemo, ocenjujemo storitev dolgotrajne rehabilitacije za osebe s PMP.

Dejavnost zavoda je organizirana v dveh delovnih enotah:

 • Delovna enota Maribor, Ulica heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor
 • Delovna enota Murska Sobota, Obrtna ulica 34, 9000 Murska Sobota

III. Kontaktna oseba, pristojna za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Jasna Vešligaj Damiš, univ. dipl. psih., direktorica zavoda

Telefonska številka: 0591 23 001

e-pošta: tajnistvo@center-naprej.si

IV. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja Centra Naprej Maribor

Državni predpisi:

 • Zakon o socialnem varstvu
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o varovanju zdravja in varstva pri delu
 • Zakon o požarni varnosti
 • Zakon o postopku za uveljavljanje socialno varstvenih pravic,
 • Zakon o izvrševanju proračuna RS
 • Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
 • Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev
 • Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
 • Pravilnik o pripravništvu in strokovnem izpitu za delo na področju socialnega varstva
 • Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive
 • Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o pacientovih pravicah
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti,
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Večina navedenih aktov je dostopnih na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/zakonodaja/

Vsi akti pa so dostopni na spletni strani Državnega zbora - sprejeti zakonodaja / zakoni in akti: http://www.dz-rs.si in spletni strani Uradnega lista: http://www.uradni-list.si

V. Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 - 2020 (Ur. list RS št. 39/2013)