Skrb za zaposlene

Pomemben dejavnik našega delovanja je skrb za zaposlene, saj je od zaposlenih v največji meri odvisno, kako uspešno bomo izvajali naše storitve. Prizadevamo si, da se zaposleni dobro počutijo.

Skrb za zaposlene poteka na naslednjih nivojih:

1. ustrezna in visoka strokovna usposobljenost kadra – kar dosegamo z/s:

  • rednim izobraževanjem in usposabljanjem, ki ga izvajamo v okviru zavoda (interna izobraževanja z notranjimi in zunanjimi strokovnjaki),
  • udeležbo na izobraževanjih, usposabljanjih, kongresih, srečanjih, ipd, v Sloveniji in tujini,
  • strokovnimi ekskurzijami,
  • usposabljanjem iz strokovne literature,
  • timskim in multidisciplinarnim delom,
  • intervizijo in supervizijo,
  • letnimi razgovori,
  • rednimi sestanki (na vseh ravneh),
  • z nagrajevanjem in motivacijo,
  • aktivnim soočenjem s problemi in konflikti.

2. oblikovanje partnerstva in zaupanja – kar dosegamo z razvijanjem dobrih medosebnih odnosov in komunikacije (skrb za ustrezen prenos informacij in obveščenost vseh zaposlenih, sprotno razreševanje problemov v odnosih ali pri strokovnem delu, spodbujanje odprte in direktne komunikacije).

3. varnost in zdravje zaposlenih (redni zdravstveni pregledi, ocena tveganja, preventivno cepljenje proti gripi, varstvo pri delu, spodbujanje preventivne rekreacije, delavnice na temo zdravega življenja, ipd.)

4. neformalna druženja zaposlenih- pikniki, srečanja, športne aktivnosti, ipd.

Zaposleni pri svojem delu upoštevajo strokovna pravila in dogovore ter kodekse etičnih načel.