Rehabilitacijska zdravstvena nega

Rehabilitacija oseb s pridobljeno poškodbo možganov je multidisciplinaren proces, v katerem sodelujejo različni strokovnjaki, med drugim tudi diplomirane medicinske sestre in zdravstveni tehniki.

Delo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji je usmerjeno predvsem v funkcioniranje bolnika, cilj pa je čim večja samostojnost. Rehabilitacijska medicinska sestra in zdravstveni tehnik si kot pomembna člana rehabilitacijskega tima z vsem znanjem in izkušnjami prizadevata, da bo uporabnik čim bolj samostojen.

Zdravstvena nega v Centru Naprej temelji na analizi človekovih osnovnih potreb. Medicinska sestra kot nosilka zdravstvene nege ugotavlja in spremlja stopnjo samostojnosti uporabnika pri izvajanju temeljnih življenjskih aktivnosti, oblikuje rehabilitacijski načrt, ki je ciljno naravnan k doseganju čim večje samostojnosti ter samooskrbe ob upoštevanju uporabnikovih zmožnosti in sposobnosti. Zdravstvena nega se izvaja po procesni metodi dela z uporabo različnih teoretičnih modelov zdravstvene nege (Henderson, Orem, Roy itd.).

Načrtovanje poteka skupaj z uporabnikom, kjer se določijo oblike pomoči in podpore, ki jo uporabnik potrebuje. Pri tem upoštevamo določene prilagoditve in spremembe, ki jih zahtevajo specifične lastnosti in zdravstveno stanje posameznega uporabnika. Medicinska sestra kontinuirano spremlja psihofizično stanje uporabnika, izražanje aktualnih in potencialnih negovalnih problemov, izvaja negovalne intervencije, vzgaja in uči zdravega življenjskega sloga. Prav tako uporabniku nudi pomoč pri vključevanju v socialno mrežo, vzpostavljanju stikov in sodelovanju z drugimi službami izven Centra Naprej. Aktivnosti zdravstvene nege se tesno prepletajo z aktivnostmi ostalih služb.

Cilji delovanja

Zdravstvena nega, ki jo izvajamo, je fleksibilna in odvisna od potreb uporabnika. Njen cilj je celostna in kakovostna obravnava posameznika, družine, skupine in skupnosti ob upoštevanju individualnih potreb vsakega posameznika.

Pri uporabnika se trudimo vzpostaviti ravnotežje med sposobnostmi in potrebami ter mu omogočiti čim večjo neodvisnost pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnostih, krepitvi in ohranjanju zdravja ter zagotavljanju in vodenju kontinuitete, kar pripomore k dvigu kakovosti njegovega življenju kljub zdravstvenim težavam.

Skupni cilj vključenih v proces rehabilitacije je doseči najvišjo stopnjo samostojnosti in neodvisnosti glede na uporabnikove zmožnosti in sposobnosti ter dvig kakovosti njegovega življenja in življenja svojcev oz. skrbnikov.


Znotraj celotnega zdravstvenega tima si medicinska sestra in zdravstveni tehnik z drugimi zdravstvenimi delavci delita funkcije načrtovanja, izvajanja in vrednotenja, da skupaj zagotovijo učinkovito in celostno storitev za pospeševanje zdravja in boljšo kakovost uporabnikovega vsakodnevnega življenja.