1

UVOD

Pred šestimi leti smo oblikovali strateški načrt za obdobje 2016–2020, s katerim smo se pripravili na prihajajoče izzive in morebitne težave. V njem smo oblikovali izjavo o poslanstvu, opredelili vizijo, se uskladili glede naših ključnih prednosti, se zavezali vrednotam naše organizacijske kulture ter opredelili strateške usmeritve našega delovanja. Danes ugotavljamo, da je bil pretekli strateški načrt dobro zasnovan in ustrezno definiran. Dosegli smo večino zastavljenih ciljev, mnogo katere celo presegli. Vodil nas je na poti k odličnosti na vseh področjih. Ko gledam nazaj, sem ponosna na dosežke preteklih let, za katere je vsak od nas prispeval svoj čas, energijo, znanje, voljo … pa tudi vztrajnost, razumevanje in ideje. Hvaležna sem vsem, ki ste verjeli v skupne cilje, vizijo, poslanstvo in odgovorno in strokovno opravili svoje delo.

Sedaj je ponovno prišel čas, da smo pripravili nov, že tretji strateški načrt in prevetrili naše cilje in poslanstvo. Tako smo v mesecu oktobru 2021 skupaj ustvarjali podobo našega centra, možnosti in priložnosti za vse, ki želijo z nami hoditi na poti rehabilitacije. Verjamemo v to, kar delamo, da so znanje in izkušnje pot, ki pelje naprej vse, tako nas v Centru Naprej kot vse okoli nas. Na internem izobraževanju je bilo kot v mravljišču: vsak posameznik je prispeval svoj del, skupni rezultat pa je zbran material za novo strategijo Centra Naprej za obdobje 2022–2026.

Ugotovili smo, da smo našo pot v preteklosti dobro začrtali in da je sedaj čas za nadaljevanje in nadgradnjo te poti. Predanost, ki ste jo izkazali pri pripravi novega dokumenta vsi člani našega tima dokazuje, da imamo srce na pravem mestu in da lahko skupaj premagamo vse ovire. Naš tim tvori sinergija izkušenj, znanja, mladosti in energije.

Pri pripravi Strateškega načrta Centra Naprej za obdobje 2022 do 2026 smo sledili osnovnim načelom za izvajanje sistema socialnega in zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji. Z njim bomo zagotavljali človekovo dostojanstvo in socialno pravičnost, spodbujali prostovoljstvo in solidarnost, opolnomočali naše uporabnike ter njihove svojce z namenom preprečevanja in blaženja socialnih stisk, spodbujanja medgeneracijske povezanosti, proste izbire in individualizirane obravnave. Pri tem smo osredotočeni na uporabnike storitev, ki jim pripisujemo osrednji pomen. Vseskozi se zavedamo, da so uporabniki primarni razlog našega delovanja in da si moramo z razumevanjem in predvidevanjem njihovih potreb ter pričakovanj prizadevati za ustvarjanje nove, boljše kakovosti njihovega vsakdana.

Uporabnik je center naše storitve, v storitvi aktivno sodeluje in soodloča ter si krepi svoje moči.

Tudi nova strategija je pogojena z dosedanjim delovanjem, tradicijo in strokovnimi izkušnjami. Vendar jo dopolnjujemo, nadgrajujemo in izboljšujemo z novimi znanji, mladostjo in svežo energijo. Pri načrtovanju izhajamo iz strokovnih zahtev, analize organizacije in okolja. Strateški načrt opredeljuje strokovne zahteve za izvajanje dolgotrajne rehabilitacije na celotnem območju severovzhodne Slovenije in usmerja naše delovanje v usklajenost med zakonodajo in zahtevami okolja. Politiko odličnosti poskušamo čim bolj razumeti, jo ponotranjiti in čim bolj verodostojno udejanjati. Pot do odličnosti je naša zaveza. Strateški načrt nam ponuja trdne temelje, da bo to potovanje k odličnosti čim bolj uspešno in učinkovito.

»Skupaj do odličnosti«

je slogan, ki nas opiše kratko in natančno. Zveni preprosto, a je hkrati velika odgovornost, zaradi katere nemalokrat premikamo meje naših zmogljivosti. Brez navedenega se zagotovo ne bi mogli pohvaliti, da smo uresničili ambiciozno zastavljene cilje preteklega strateškega načrta. V našo odličnost vseskozi verjamemo in jo dokazujemo z vsakodnevnim delom in uspešno izvedenimi projekti.

Ob upoštevanju in zavedanju naših temeljnih vrednot, kot so odličnost, zadovoljstvo, motiviranost, učinkovitost, kakovost, optimiziranost in strokovnost, ter s skupnimi močmi, jasnimi cilji in pripadnostjo, bomo zadane naloge in cilje izvedli v zadovoljstvo vseh, hkrati pa še naprej uresničevali vizijo in poslanstvo Centra Naprej kot »najboljše strokovne storitve«. Naša vizija, poslanstvo in vrednote govorijo o tem, kdo in kaj smo, kam smo namenjeni in kakšni želimo postati. S tem, ko smo določili, kaj so stvari, v katere resnično verjamemo, smo lahko tudi oblikovali ključne kazalnike, ki nam bodo pokazali pot do odličnosti.

V središču vsega, kar počnemo, je človek. Naš zaposleni, naš partner, naš današnji uporabnik in njegovi svojci. Zato skrbimo, da so naše storitve kakovostne, pravočasne in da jih v skladu s potrebami ter željami uporabnikov nadgrajujemo in dopolnjujemo. Zavedamo se, da skupni dosežki izhajajo iz sposobnosti posameznikov, ki znajo in zmorejo usklajeno delovati, se smiselno dopolnjevati, se medsebojno podpirati in si pomagati.

Pogoj za uspešnost so vsekakor usposobljeni, strokovni in motivirani sodelavci, zato bomo v Centru Naprej še naprej vlagali v njihov razvoj in zadovoljstvo. Usmerjeni bomo v izvajanje in podporo družini prijaznih praks s ciljem, da razvijejo oziroma okrepijo močno pripadnost sistemu in postanejo ponosni skrbniki javnega interesa.

Z močno zavzetostjo in dodatnim zagonom gremo naprej, novim uspehom naproti ter skupaj ustvarjamo boljšo prihodnost.

Jasna Vešligaj Damiš, univ. dipl. psih.
direktorica