2

PREDSTAVITEV CENTRA NAPREJ

Zgodovina

Zavod Naprej je bil ustanovljen leta 2004 in registriran kot zasebni zavod na podlagi vpisa v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod št. vložka 1/12260/00. S svojim aktivnim delovanjem je začel v letu 2008, ko je pridobil koncesijo za storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Ustanovitelja centra sta Jasna Vešligaj-Damiš in Jože Damiš.

S sklepom št. Srg. 2011/48085 Okrožnega sodišča Maribor je bila 9. 12. 2011 izvedena sprememba naziva v »NAPREJ« Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Maribor in sprememba poslovnega naslova.

Marca 2008 se je v Center vključilo 10 uporabnikov, septembra 2008 pa se je število povečalo na 15 uporabnikov. Leta 2009 smo izvedli nadaljnjo širitev zavoda. V Mariboru smo koncesijo razširili na 22 uporabnikov in marca 2010 odprli še dodatno enoto v Murski Soboti za 12 uporabnikov. V marcu 2020 smo dobili dodatno odobrenih 8 vključitev za enoto Maribor in 8 za enoto Murska Sobota.

Danes center deluje v obliki dnevnega rehabilitacijskega centra za 50 uporabnikov s pridobljeno možgansko poškodbo.

Center ni davčni zavezanec.

Storitev centra

Center opravlja registrirano nepridobitno dejavnost javnih služb:

 1. s področja socialnega varstva: VARSTVO, VODENJE IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI
 2. s področja zdravstvenega varstva: REHA DAN (644 405 – rehabilitacija po možganski poškodbi)
 3. ostalih dejavnosti, ki so v skladu z naravo dejavnosti javne službe.

Po standardni klasifikaciji dejavnosti center opravlja »Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe« s šifro 88.109.

Financiranje centra

Sredstva za financiranje dejavnosti pridobi:

 1. na osnovi koncesijske pogodbe z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 2. na osnovi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
 3. dodatna sredstva: občinska sredstva, Zavod RS za zaposlovanje, donacije, sponzorstva, plačila uporabnikov za nadstandardne storitve.

Organizacijska struktura, notranja organizacija, kadrovska struktura in sistemizacija delovnih mest

Notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest v Centru Naprej nam omogoča optimalno izvajanje programa, za katerega je center ustanovljen.

Center deluje na dveh lokacijah: v Mariboru in v Murski Soboti. Uprava in administracija centra je v mariborski enoti.

 • Sedež centra:
  Ulica heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor
 • Delovna enota Maribor:
  Ulica heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor
 • Delovna enota M. Sobota:
  Obrtna ulica 34, 9000 Murska Sobota

V DE Maribor je od 2020 odobrenih 30 mest za uporabnike, v DE Murska Sobota pa 20 mest.

Sistemizacija je osnova za urejanje povezav med nalogami oziroma dejavnostjo centra, organizacijo dela in vodenjem, delovnimi mesti ter delavci – izvajalci nalog.

Delo v centru je organizirano enovito po posameznih službah tako, da je mogoče uravnoteženo dosegati skupne cilje nalog oziroma dejavnosti centra.

Delovna mesta so določena kot najnižje organizacijske enote za izvajanje nalog v skladu s cilji delovnega in poslovnega procesa v centru in so oblikovana kot skupek po zahtevnosti enakih ali sorodnih nalog v okviru delovnih področij in določene strokovne izobrazbe.

Organizacijska shema Centra Naprej
CENTER NAPREJ
Center za osebe s pridobljeno
možgansko poškodbo
USTANOVITELJA:
Jasna Vešligaj Damiš in Jože Damiš
Uporabniki storitve
OSEBE S PRIDOBLJENO MOŽGANSKO POŠKODBO
UPRAVLJANJE CENTRA
STROKOVNI SVET CENTRA
Strokovni organ
SVET CENTRA NAPREJ
Upravni organ
DIREKTORICA IN UPRAVA CENTRA
Poslovodstvo in strokovno vodenje
DELOVNE ENOTE
Sistem upravljanja kakovosti
CENTER NAPREJ
DE MARIBOR
CENTER NAPREJ
DE MURSKA SOBOTA
STORITVE
Individualno načrtovanje storitve
VARSTVO, VODENJE IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI oz. DOLGOTRAJNA PSIHOSOCIALNA REHABILITACIJAMEDICINSKA REHABILITACIJA — REHA DANPODPORNI in DOPOLNILNI PROGRAMI
Programi varstvaRehabilitacijska zdravstvena negaProjektno delo
Delo (zaposlitev) pod posebnimi pogojiPsihološka, psihoterapevtska obravnavaUčna baza: programi za prostovoljce, študente, mentorstvo
Programi vodenja / usposabljanje za samostojno življenjePsihiatrična obravnavaRazvoj stroke: izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
Socialna oskrbaDelovna terapijaPreventivni programi in ozaveščanje o PMP
Sodelovanje s sorodniki, starši, zastopnikiNevrofizioterapijaProgrami javnih del
Nadstandardni programiLogopedska / defektološka obravnavaSodelovanje z zunanjimi institucijami, strokovnjaki
POVEZOVALNE OBLIKE DELA: multidisciplinaren pristop, koordinacija dela, skupne akcije in predstavitve, družbeno odgovorno delo
SKUPNE SLUŽBE: računovodski servis, administracija, komisija za sprejem, odpust in premestitev

Upravljanje, vodenje in odgovornosti v centru

Direktorica centra je ga. Jasna Vešligaj-Damiš, univ. dipl. psihologinja, ki zastopa center brez omejitev. V enotah so pooblaščene vodje enot. Enote sestavljajo delovni timi:

 • strokovni delavci
 • zdravstveni tim
 • tim ZPP

Po statutu centra so organi centra:

 1. svet centra – 5 članski: 1 predstavnik uporabnikov, 1 predstavnik zaposlenih, 1 predstavnik širše javnosti in 2 ustanovitelja
 2. direktorica
 3. strokovni svet centra – sestavljajo ga vsi zaposleni – strokovni delavci in sodelavci.

Delo v Centru Naprej vodi in koordinira direktorica, ki poleg zastopanja centra opravlja tudi funkcijo strokovne vodje centra. Delo v delovni enoti organizira in vodi vodja enote v okviru pristojnosti, odgovornosti in nalog.

Delavci opravljajo dela in naloge po dogovoru in navodilih vodje enote in direktorice. Delavci, ki so razporejeni na delovna mesta upravno - računovodske službe so neposredno odgovorni direktorici.

Delavci morajo opravljati delovne naloge strokovno in odgovorno, skladno z organizacijo dela, zahtevami delovnega procesa ter zahtevano strokovno usposobljenostjo za delovno mesto, ki ga zasedajo.

Kadrovska struktura in sistemizacija

Sistemizirana delovna mesta Stopnja
izobrazbe
Odobreno delovno
mesto po pogodbi

Direktor

VII

DA

Računovodja

VI, VII

pogodbeno

Poslovni sekretar

V, VI, VII

DA

Skupinski habiltator + položajni dodatek

Skupinski habilitator samostojni svetovalec

Skupinski habilitator višji svetovalec

VII

DA

Skupinski habiltator s specialnimi znanji

Skupinski habilitator s specialnimi znanji samostojni svetovalec

Skupinski habilitator s specialnimi znanji višji svetovalec

VII

Socialni delavec

Socialni delavec samostojni svetovalec

Socialni delavec višji svetovalec

VII

Logoped III, II, I

VII, VIII

Psiholog

Psiholog samostojni svetovalec

Psiholog višji svetovalec

VII

Psiholog II, Psiholog III

VII

DA

Delovni terapevt

Delovni terapevt samostojni svetovalec

Delovni terapevt višji svetovalec

VII

Delovni terapevt s specialnimi znanji

Delovni terapevt s specialnimi znanji samostojni svetovalec

Delovni terapevt s specialnimi znanji višji svetovalec

VII

Delovni terapevt III

VII

DA

Delovni terapevt s specialnimi znanji

VII

Fizioterapevt

Fizioterapevt samostojni svetovalec

Fizioterapevt višji svetovalec

VII

Fizioterapevt s specialnimi znanji

Fizioterapevt s specialnimi znanji samostojni svetovalec

Fizioterapevt s specialnimi znanji višji svetovalec

VII

Fizioterapevt III

VII

DA

Fizioterapevt s specialnimi znanji

VII

Tehnolog

Tehnolog samostojni svetovalec

Tehnolog višji svetovalec

VII

Logoped II, I

VII

Specialist klinične logopedije

VIII

Diplomirana medicinska sestra

Diplomirana medicinska sestra samostojni svetovalec

Diplomirana medicinska sestra višji svetovalec

VII

DA

Strokovni sodelavec v programih VII/2 (III)

Strokovni sodelavec v programih samostojni svetovalec

Strokovni sodelavec v programih višji svetovalec

VII

Strokovni sodelavec VII/2

VII

Srednja medicinska sestra I, MS-NPK

V

DA

Delovni inštruktor I

V

DA

Delovni inštruktor II

IV

DA

Varuhinja – specialna znanja (Srednja medicinska sestra)

V

Vzdrževalec – tehnik V (I) V ZSV

V

DA

Varuh/inja II

IV

DA

Varuh/inja vodenja, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji

V

DA

Oskrbovalka

III

Strežnica - socialno varstvo

II

DA

Velikost in kapacitete centra

Center Naprej je najemnik prostorov v Mariboru in v Murski Soboti:

 1. Center Naprej je najemnik prostorov v stavbi v Ulici heroja Jevtiča 9 v Mariboru in to od 1. 10. 2011 v pritličju in v 1. nadstropju v skupni izmeri 450,47 m² in od 1. 3. 2020 še najemnik dodatnih prostorov zaradi širitve koncesijske pogodbe v kletnih prostorih v izmeri 165 m² na istem naslovu.
 2. Center Naprej je najemnik prostorov v stavbi v Obrtni ulici 34 v Murski Soboti od 1. 3. 2010 v izmeri 235,20 m² in od 1. 3. 2020 še najemnik dodatnih prostorov zaradi širitve koncesijske pogodbe v izmeri 149,11 m² na istem naslovu.