3

OCENA NOTRANJEGA OKOLJA

Na internem izobraževanju oktobra 2021 smo v štirih delovnih skupinah izvedli oceno notranjega okolja s pomočjo SWOT analize. SWOT analiza nam je pomagala pri prepoznavanju prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti pri našem delu.

Na osnovi dobljenih rezultatov smo oblikovali cilje našega delovanja, strateške izzive in strateške usmeritve našega poslovanja za obdobje 2022 do 2026.

SWOT ANALIZA

OCENA NOTRANJEGA OKOLJA

PREDNOSTI

Rehabilitacija

 • omogočamo in izvajamo kvalitetne nadstandardne programe (zimovanja, letovanja);
 • uspešno se povezujemo z okoljem, se vanj vključujemo in skrbimo za prepoznavnost v okolju (preventivne delavnice, enkratni dogodki);
 • dobri smo v projektnem delu;
 • velik poudarek dajemo izvajanju testiranj in ocenjevanju uporabnikovega napredka oziroma stanja in celostni obravnavi;
 • imamo dobro razvito delo pod posebnimi pogoji in smo usmerjeni k nadaljnjim izboljšavam in razvoju dela pod posebnimi pogoji, organiziramo prodajo izdelkov uporabnikov na stojnicah;
 • obravnave uporabnikov so kakovostne, izvajamo individualni in individualiziran pristop;
 • uspešno obvladujemo tveganja;
 • smo družbeno odgovorni in skrbimo za ozaveščanje okolja o možganskih poškodbah (preventivne delavnice o možganskih poškodbah);
 • poudarjamo aktivno vlogo uporabnika, ki je center naše storitve, v storitvi aktivno sodeluje in soodloča ter si krepi svoje moči;
 • velik pomen dajemo vključevanju raznolikih športnih aktivnosti v rehabilitacijo.

Zaposleni

Zaposleni v Centru Naprej so cenjena delovna sila, ki ima skupne vrednote, visoko delovno motivacijo, veliko strokovnega znanja in izkušenj. Smo fleksibilni, ustvarjalni, pripravljeni deliti znanje in ga prenašati naprej. Dobro smo organizirani, povezani, prilagodljivi in uspešno ter sproti rešujemo nastale težave.

Poleg vsega naštetega smo kot prednost pri zaposlenih izpostavili še:

 • strpnost, prijazen odnos in pozitivno komunikacijo;
 • disciplino;
 • empatičnost, pozitivno naravnanost in spoštljivost;
 • profesionalnost in
 • sposobnost racionalnega odzivanja.

Pogoji in način dela

 • delamo v varnem delovnem okolju, delavcem in družini prijaznem delovnem času;
 • prejemamo redno mesečno plačilo in 2 krat letno izplačilo nagrade za delovno uspešnost;
 • na voljo imamo sodobno opremo;
 • vodstvo je naravnano v napredek (razvoj kadrov, izobraževanje, oprema), zelo je naklonjeno usposabljanju in izobraževanju zaposlenih in omogoča veliko priložnosti za usposabljanja, učenje, osebnostno rast, aktivno udeležbo in udejstvovanje na kongresih;
 • imamo utečen način prenosa informacij in pridobljenih znanj na ostale sodelavce, ki smo ga poimenovali »Znanje dobim, naprej ga delim«, preko katerega se zakladnica znanja nenehno povečuje;
 • imamo kvaliteten in dobro povezan multidisciplinarni tim ter usklajen timski pristop;
 • medsebojna komunikacija je dobra in pozitivna, nastale konflikte rešujemo sproti;
 • preko projektov uspešno mednarodno sodelujemo, smo gospodarni in izkušeni v organiziranju različnih dogodkov, tudi v zunanjem okolju.

Pomen za uporabnike

 • na osnovi vsakoletnih anket, s katerimi merimo zadovoljstvo uporabnikov in svojcev, ugotavljamo visoko stopnjo zadovoljstva uporabnikov in svojcev s storitvijo;
 • zagotavljamo jim dostopnost in enakost obravnave;
 • omogočamo socializacijo in širjenje socialne mreže ter učenje novih znanj in veščin.
OCENA NOTRANJEGA OKOLJA

POMANJKLJIVOSTI

Zavedati se moramo in prepoznati tudi pomanjkljivosti, da bi jih lahko zmanjšali ali odpravili. Izpostavili smo zlasti:

 • pomanjkanje nekaterih specifičnih znanj, npr. znanje tujih jezikov in računalniških znanj;
 • novo zaposleni delavci so izpostavili predvsem pomanjkanje izkušenj;
 • občasno je pri posameznikih prisotna slabša organizacija časa in zamujanje pri opravljanju nalog, neustrezna komunikacija in perfekcionizem;
 • kot pomanjkljivost vidimo tudi občasno preveliko sproščenost, zapadanje v »cono udobja« in pretirano sočustvovanje.
OCENA NOTRANJEGA OKOLJA

PRILOŽNOSTI

Priložnosti vidimo v tem, da v našem Centru:

 • vlagamo v znanje in razvoj kadrov ter v razvoj programov in projektov;
 • povezujemo se z okoljem in promoviramo center, s čimer zagotavljamo uspešno rehabilitacijo in napredek ter krepimo strokovni in človeški pristop do uporabnikov.

Izobraževanje, usposabljanje

 • spodbujamo zaposlene k aktivnemu sodelovanju na kongresih s članki in prispevki;
 • izvajamo raziskovalno delo, predavanja, pišemo strokovne članke;
 • sodelujemo z različnimi izobraževalnimi institucijami.

Razvoj programov, projektov

 • še naprej bomo aktivno kandidirali na javnih razpisih in evropskih projektih;
 • še naprej bomo delali na kakovosti izdelkov, ki jih damo v prodajo in organizirali prodajo na stojnicah;
 • aktivno bomo izvajali preventivne programe (npr. preventivne delavnice po šolah);
 • koristili bomo javne infrastrukture za izvedbo različnih aktivnosti;
 • v okviru možnosti bomo uredili lastni vrt;
 • ohranjali in razširili bomo nadstandardne programe.

Razvoj kadrov

Zaposleni v Centru Naprej imamo možnost:

 • osebnostne rasti;
 • podajanja novih idej in predlogov;
 • vključevanja lastnih hobijev v delo;
 • strokovnega izpopolnjevanja z udeležbo na kongresih (aktivna in pasivna udeležba) in samoizobraževanja;
 • razvijanja čutenja do sočloveka v stiski.

Povezovanje z okoljem in promocija centra

Sodelovanje in povezovanje z okoljem, skupnostjo in drugimi institucijami je pomembna naloga, saj na ta način seznanjamo in senzibiliziramo družbo in ozaveščamo širšo populacijo o možganskih poškodbah ter promoviramo center in storitev, ki jo izvajamo. Povezovanje z okoljem je pomembno tudi z vidika pridobivanja donacij. Z okoljem se bomo povezovali in se vanj vključevali na različne načine:

 • z udeležbami na različnih dogodkih v okolju;
 • z objavami o našem delu v medijih, na kongresih in drugih ustanovah;
 • z organizacijo in izvedbo različnih dogodkov.
OCENA NOTRANJEGA OKOLJA

NEVARNOSTI

Zavedati se moramo možnih nevarnosti, ki bi lahko ogrozile kvalitetno storitev, varnost, dobre odnose in ugled Centra, zato smo jih opredelili, da bomo na njih bolj pozorni in jih v primeru zaznave lahko pravočasno obravnavali in odpravljali:

 • ogovarjanje, obrekovanje in širjenje zlonamernih, lažnih govoric;
 • nezadostno število uporabnikov, odsotnosti in izgubljanje uporabnikov (npr. izpisi zaradi osebne asistence) in izstop uporabnika iz storitve;
 • rutinsko delo, pomanjkanje izziva, izgorelost;
 • “nespoštovanje“, neupoštevanje pravil/nepoznavanje strokovnih smernic in etičnih kodeksov;
 • neustrezni, neprilagojeni programi;
 • neustrezno izdelana ocena tveganja ali opustitev izdelave ocene tveganja;
 • negativizem, nezaupanje in neznanje;
 • nedoslednost pri delu in opuščanje dogovorjenih nalog;
 • slabo načrtovanje dela;
 • prikrivanje napak, iskanje »grešnega kozla«;
 • težave v komunikaciji, slabi medsebojni odnosi in posledično slabše timsko sodelovanje ter slabše izvajanje storitve;
 • nezmožnost timskega dela posameznikov (prevelika individualnost, »soliranje«)
 • epidemija, določeni ukrepi (Covid-19 – vpliv na doseganje ciljev), finance;
 • financiranje storitev (rednih in nadstandardnih) in pomanjkanje financ, varčevalni ukrepi;
 • gospodarske in politične razmere v SLO in lokalnem okolju.

Nekaj idej za povečanje zmožnosti posameznika in organizacije

Zaposleni smo na skupnem izobraževanju oktobra 2021 opredelili pozitivne in negativne dejavnike, ki jih prepoznavamo pri svojem delu. Zavedanje močnih in šibkih področij krepi naše delo, omogoča nam dobro planiranje, daje nam izhodišča za izboljšave, pomaga nam pri opredelitvi potreb po dodatnih znanjih, izobraževanju, planiranju drugih ukrepov za dvig kvalitete našega dela, krepi naše spretnosti in sposobnosti za timsko delo, ustvarjalnost, prevzemanje odgovornosti itd.

POZITIVNI DEJAVNIKI oz. V ČEM SMO MOČNI

Zaposleni v Centru Naprej smo kot pozitivne dejavnike, ki jih prepoznavamo pri svojem delu izpostavili osebnostne lastnosti, kot so pozitivna naravnanost zaposlenih, empatičnost, fleksibilnost, medsebojno zaupanje in solidarnost, spoštljiv odnos do sodelavcev in uporabnikov ter visoka motiviranost za delo.

Kot pozitivne dejavnike smo navedli tudi redno izplačilo mesečnih plač in nagrajevanje delovne uspešnosti; pohvale in priznanja za dobro opravljeno delo; prijazno delovno okolje in urejen, družini prijazen delovni čas; možnost strokovnih izobraževanj in usposabljanj; možnost samoaktualizacije; delovno okolje, ki spodbuja kreativnost in je naklonjeno novim idejam in spremembam; strokovno vodenje in podporo vodstva; pa tudi dobro odzivnost in sprejemanje sprememb v delovnem timu s strani uporabnikov ter vidne napredke pri uporabnikih.

Kot področja, kjer smo močni, smo opredelili:

 • strokovnost in profesionalnost zaposlenih, znanje in izkušnje;
 • kvalitetno izdelane strokovne ocene in ocene tveganja;
 • dobro timsko delo in multidisciplinarno sodelovanje;
 • nesebična delitev izkušenj in znanj znotraj tima;
 • dobri medsebojni odnosi, podpora in povezanost znotraj tima;
 • dobra organizacija in koordinacija dela;
 • dobra oprema in pripomočki za delo;
 • raznolikost dela;
 • osredotočenje na uporabnika;
 • dobra, pozitivna komunikacija;
 • sodelovanje s sorodnimi institucijami;
 • kvalitetni izdelki;
 • dobra informiranost -hiter in utečen prenos informacij znotraj tima.

NEGATIVNI DEJAVNIKI
oz. V ČEM SE ŽELIMO IZBOLJŠATI

Čas priprave strateškega načrtovanja za prihodnje petletno obdobje je zaznamovala epidemija z virusom COVID-19, ki je prinesla s seboj potrebo po zagotavljanju in spoštovanju potrebnih ukrepov in omejitev, ki prispevajo k zajezitvi širjenja virusa, hkrati pa prinesla nekaj negativnih dejavnikov, na primer delo v malih skupinah (mehurčkih) in posledično omejevanje medosebnih stikov med zaposlenimi in uporabniki. Kot negativne dejavnike so zaposleni navedli še naslednje:

 • nezapolnjenost prostih mest za uporabnike (premalo uporabnikov);
 • stresno, čustveno naporno delo;
 • nestalnost delovnega tima (fluktuacija kadra);
 • občasno preveč pokroviteljski odnos posameznikov do uporabnikov storitve.

Pomembno je, da se zavedamo pozitivnih dejavnikov in področij, kjer smo močni in dobri, vendar nas to ne sme uspavati, da bi zastali. Vedno moramo biti usmerjeni v iskanje izboljšav in napredek. Prav tako je pomembno, da poznamo negativne dejavnike, ki nas ovirajo pri delu, jih prepoznavamo, rešujemo, zmanjšujemo, odpravljamo.