8

IZZIVI, USMERITVE IN STRATEGIJE DELOVANJA CENTRA NAPREJ

Strateški izzivi

V okviru internega izobraževanja oktobra 2021 smo naredili oceno notranjega in zunanjega okolja. Na osnovi dobljenih rezultatov ocene naših pomanjkljivosti in ovir smo prepoznali bistvene strateške izzive, s katerimi se soočamo danes oziroma se bomo soočili do leta 2026. Prizadevamo si, da aktivnosti in ukrepe načrtujemo tako, da prek teh izzivov krepimo priložnosti ter minimiziramo tveganja za delovanje in poslovanje.

V okviru uvajanja celovitega razmišljanja in poročanja prepoznavamo naslednje bistvene strateške izzive:

 1. Digitalizacija in boljša preglednost dokumentacije.
 2. Zagotavljanje kakovosti in poslovne odličnosti.
 3. Noveliranje strokovne dokumentacije.
 4. ZPP: definiranje ključnih točk za dobro izvajanje programov ZPP in prodajo izdelkov.
 5. Ohranitev visoke stopnje zanesljivosti delovanja, dobra organizacija in koordinacija časa ter visoka stopnja osebne odgovornosti.
 6. Ohranjanje dobre komunikacije in pretočnosti informacij ter krepitev različnih komunikacijskih kanalov.
 7. Razvoj znanja in osebnostna rast vseh kadrov.
 8. Stabilizacija tima, oblikovanje dobre delovne klime, povezovanje, gradnja in vzdrževanje zaupanja.
 9. Obvladovanje epidemije Covid.
 10. Zagotavljanje/ohranjanje finančne stabilnosti, trajnostni razvoj in družbena odgovornost.
Organizacijske usmeritve

Tudi organizacijske usmeritve smo oblikovali na osnovi dobljenih rezultatov ocene notranjega in zunanjega okolja, ki smo jih naredili v okviru internega izobraževanja oktobra 2021. Definirali smo bistvene organizacijske usmeritve, ki jih bomo še nadalje uspešno razvijali in nadgrajevali do leta 2026. Prizadevamo si, da aktivnosti in ukrepe načrtujemo tako, da prek teh usmeritev krepimo priložnosti ter minimiziramo tveganja za delovanje in poslovanje.

V okviru uvajanja celovitega razmišljanja in poročanja prepoznavamo naslednje bistvene organizacijske usmeritve:

 1. Nadaljnja rast v odličnosti poslovanja in delovanja ter družbena odgovornost.
 2. Organizacijska struktura – kadrovski razvoj, kompetence in usposabljanje.
 3. Odličnost v rehabilitacijskih pristopih, metodah in tehnikah dela ter inovativni pristopi.
 4. Notranje okolje – dobra delovna klima, zaupanja vredno in spodbudno okolje, zavzetost in vključenost, stabilizacija tima.
 5. Krepitev povezovanja enot, timov, zaposlenih in poenotenost metod dela in pravil.
 6. Osebnostni razvoj in izobraževanje zaposlenih – storitve za navdih, učenje.
 7. Promocija in varovanje zdravja: zdravo delo in življenje na delovnem mestu.
 8. Zadovoljstvo zaposlenih.
 9. Dostopnost storitev in načelo enake obravnave.
 10. Uspešna integracija in deinstitucionalizacija v širšem socialnem okolju.
 11. Zadovoljstvo uporabnikov in svojcev.
 12. Povezovanje z okoljem: promocija centra, medgeneracijsko povezovanje, preventivno delo in ozaveščanje.
 13. Projektno delo.
 14. Povezovanje in pridobivanje dodatnih virov sredstev.

STRATEŠKI IZZIVI

Strateški izziv 1:
DIGITALIZACIJA IN BOLJŠA PREGLEDNOST DOKUMENTACIJE

Opis trenutnega stanja

V Centru Naprej je vsem zaposlenim zagotovljena ustrezna računalniška tehnologija, služben elektronski naslov, osebna šifra, kar omogoča dober prenos informacij in beleženje storitev za uporabnike. Vzpostavljena je skupna mreža, ki zaposlenim omogoča vpogled in evidentiranje opravljenih storitev. Nekateri dokumenti so nepovezani, zato je potrebno podvajanje nekaterih zapisov. Smo v fazi urejanja in vzpostavitve šifranta storitev po posameznih področjih.

Razvojne usmeritve:

Obstoječo mrežo bo v prihodnje nadomestil nov računalniški program, ki bo omogočal večjo varnost, funkcionalnost, hitrejši dostop in zbir dokumentov na enem mestu.

Ključni kazalniki:

 • en računalniški program za vodenje vseh dokumentov
 • večja preglednost in lažja statistična obdelava podatkov

Odgovorne osebe:

Direktorica, vodji enot, vodje posameznih služb in strokovni delavci.

Strateški izziv 2:
KAKOVOST IN POSLOVNA ODLIČNOST

Opis trenutnega stanja

Kakovost storitve in poslovna odličnost je osrednja točka prizadevanj in gonilo vseh načrtovanj in odločitev v Centru Naprej. Odločilno vlogo pri tem imamo vodstvo in zaposleni, ki s svojimi upravljavskimi in strokovnimi znanji ključno prispevamo k zagotavljanju kakovostne storitve, ki prinaša najboljše rezultate za uporabnike le teh. Sledimo sodobnim smernicam na področju dolgotrajne rehabilitacije oseb s pridobljeno možgansko poškodbo, delujemo družbeno odgovorno, razvojno in povezovalno. Delujemo v skladu z varčno in učinkovito izrabo razpoložljivih virov.

Razvojne usmeritve:

V letu 2022 bomo izvedli aktivnosti za pridobitve certifikata kakovosti EQUASS: priprava dokumentov za pridobitev certifikata Equass, izvedba uspešne presoje in pridobitev certifikata kakovosti, ohranjanje certifikata oz. poslovne odličnosti.

Ključni kazalniki:

 • pridobitev certifikata EQUASS
 • delo po standardih-presoje
 • ohranjanje certifikata

Odgovorne osebe:

Vsi zaposleni. Za pripravo dokumenta Equass: direktorica, Veronika Gorišek, vodje skupin (MB: Veronika Gorišek, Teja Vošinek, Barbara Oštir, MS: Tanja Filo).

Strateški izziv 3:
NOVELIRANJE STROKOVNE DOKUMENTACIJE

Opis trenutnega stanja

Imamo dobro zastavljeno strokovno dokumentiranje, ki je v vseh fazah izvajanja naših storitev nepogrešljiva. Zagotavlja kontinuiteto dela ter daje osnovo za vrednotenje izvedenih storitev in je sestavni del varne in učinkovite obravnave. Vodimo dokumentacijo o uporabnikih storitev, o delu strokovnih delavcev in sodelavcev ter o delu centra, vendar se pri nekaterih dokumentih določeni podatki podvajajo. Strokovno dokumentacijo vodimo in urejamo v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov ter jo hranimo v skladu s področno zakonodajo ter Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva.

Razvojne usmeritve

Pregled vseh dokumentov in brisanje ponavljajočih se podatkov ter posodobitev nekaterih dokumentov (INR, vprašalnik za sprejem uporabnika).

Ključni kazalniki

 • posodobljeni dokumenti
 • implementacija analize tveganja v delovni proces

Odgovorne osebe:

Strokovni delavci in ostali zaposleni.

Strateški izziv 4:
ZPP: DEFINIRANJE KLJUČNIH TOČK ZA DOBRO IZVAJANJE PROGRAMOV ZPP IN PRODAJO IZDELKOV

Opis trenutnega stanja

ZPP je del socialnovarstvene storitve: Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji. Delo, ki ga opravljamo v teh programih je rehabilitacijsko naravnano. Ne gre za zaposlitvene priložnosti naših uporabnikov, temveč za opravljanje dela, ki je prilagojeno njihovim sposobnostim. V okviru delovanja na nacionalnem nivoju si želimo, da se naziv ZPP - zaposlitev pod posebnimi pogoji spremeni v DPP - delo pod posebnimi pogoji, ki je ustreznejši izraz za izvajanje storitve, ki jo opravljamo.

Razvijamo številne delovne tehnike in programe, izdelke prodajamo znanim strankam ali na stojnicah (v času nastale Covid situacije je bil tovrsten način prodaje omejen in okrnjen). Za uspešno izvajanje programov ZPP imamo uporabnike razporejene po manjših skupinah. Pri tem spodbujamo zaposlene, da so čim bolj ustvarjalni in da hkrati prilagodijo postopke dela glede na sposobnost uporabnikov, saj je pomembno, da so izdelki rezultat dela uporabnikov.

Razvojne usmeritve:

Izdelava in priprava novega spletnega kataloga prodajnih izdelkov ter noveliranje le tega (3 do 4 krat letno). Nadaljevali bomo s stalno prodajo podjetjem in drugim kupcem, iskali bomo možnosti komisijske prodaje, se prijavljali na natečaje za izdelke - javni razpis.

Delovali bomo na zamenjavi terminologije ZPP v DPP na nacionalnem nivoju.

Ključni kazalniki

 • nov spletni katalog izdelkov
 • en novi odjemalec (kupec na leto) na enoto
 • komisijska prodaja vsaj 1 na enoto
 • priprava min. treh novih izdelkov in dveh novih tehnik na leto/ na enoto
 • zamenjava terminologije (ZPP/DPP)
 • nabava orodja in materialov v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi - načrtovano v LDN (letnem delovnem načrtu)

Odgovorne osebe:

Vodja ZPP in zaposleni v programu ZPP, vodje enot. Direktorica za terminologijo.

Strateški izziv 5:
OHRANITEV VISOKE STOPNJE ZANESLJIVOSTI DELOVANJA, DOBRA ORGANIZACIJA IN KOORDINACIJA ČASA IN VISOKA STOPNJA OSEBNE ODGOVORNOSTI

Opis trenutnega stanja

Vso opravljeno delo je natančno dokumentirano. Delujemo po dogovorjenih in strokovno utemeljenih smernicah. Vsak program organizira delo znotraj stroke in se povezuje z drugimi (multidisciplinarno sodelovanje). Center skupnega delovanja je uporabnik. Delo usklajujemo na tedenskih koordinacijah. Vsak zaposlen prevzame popolno odgovornost za izvajanje in kvaliteto svojega dela.

Razvojne usmeritve

Postavljanje prioritet, dobra organizacija časa in dela (vsak zaposleni), dosledno izvajanje medsebojnega nadzora (konstruktivna komunikacija), ozaveščanje profesionalnega vedenja.

Ključni kazalniki

 • sprotno opravljanje nalog za dobro delovanje
 • izvajanje nalog po urnikih dela
 • manj napak oz. ni ponavljajočih se napak
 • zadovoljstvo uporabnikov, svojcev in zaposlenih

Odgovorne osebe

Vsi zaposleni.

Strateški izziv 6:
OHRANJANJE DOBRE KOMUNIKACIJE IN PRETOČNOSTI INFORMACIJ TER KREPITEV RAZLIČNIH KOMUNIKACIJSKIH KANALOV

Opis trenutnega stanja

Do občasne neustrezne oz. nepravilne komunikacije prihaja: zaradi prenatrpanosti urnika, ne preberemo novih informacij, naknadne informacije ne pridejo do ustreznega delavca, prenos informacij brez posredovanja v elektronski ali pisni obliki - ustno pa se informacija lahko izgubi. Komunikacijska mreža je dobro zastavljena in imamo dobro urejeno pisno (mrežo, elektronska pošta) in ustno (telefoni, koordinacije, samozagovorništva) informiranje. Vendar je pomembno, da v komunikaciji vsi zaposleni prevzamejo del svoje odgovornosti za ustrezen prenos in dosledno spremljanje ter se po potrebi dodatno informirajo (v primeru nejasnosti).

Razvojne usmeritve

Reorganizacija dela, dober prenos informacij dotični osebi, povečanje lastne odgovornosti v komunikaciji, računalniški program - digitalizacija dokumentacije.

Ključni kazalniki

 • ustrezno in tekoče delo, brez zamujanja
 • brez pritožb
 • zadovoljstvo zaposlenih

Odgovorne osebe

Vsi zaposleni.

Strateški izziv 7:
RAZVOJ ZNANJA IN OSEBNOSTNA RAST VSEH KADROV

Opis trenutnega stanja

Zaposleni se v okviru svojega delovnega mesta usmerjamo v oblikovanje programov in strokovnih pristopov, kjer je vsak posameznik najbolj kompetenten. Izobraževanju posvečamo izredno pozornost, saj je to dobra naložba tako za zaposlenega kot za delodajalca. Smo stalno učeča se organizacija in dajemo velik poudarek nenehnemu izobraževanju in izpopolnjevanju na področju specifičnih in splošnih znanj, ki jih potrebujemo za izvajanje storitev dolgotrajne rehabilitacije oseb s PMP. Aktivno sodelujemo na kongresih in posvetih v Sloveniji in v tujini. Novo pridobljena znanja zaposleni prenašajo ostalim zaposlenim 2 do 3 krat letno na skupnih strokovnih srečanjih (»Znanje dobim, naprej ga delim«). Epidemija Covid nam je nekoliko omejila možnosti izobraževanja, vendar se skušamo maksimalno prilagoditi nastali situaciji. Nadaljevali bomo s samoizobraževanjem in medsebojno delili aktualne članke in raziskave pomembne za naše delo – projekt »Branje za znanje«.

Razvojne usmeritve

Še naprej bomo dajali velik poudarek izobraževanju in usposabljanju vseh zaposlenih, motiviranju zaposlenih k pisanju strokovnih člankov in k aktivni udeležbi na znanstvenih konferencah.

Ključni kazalniki

 • realizacija zastavljenih ciljev pri delu z uporabniki
 • realizacija izobraževanj po LDN
 • projekt »Znanje dobim, naprej ga delim« – izvedena interna izobraževanja – 2 do 3 krat letno na enoto
 • realizacija internega dvodnevnega izobraževanje za vse zaposlene – 1x letno, 1 predlog vsebine: profesionalni odnos na delovnem mestu
 • objava strokovnih člankov – 1 do 2 letno
 • projekt "Branje za znanje" – branje strokovnih člankov

Odgovorne osebe

Direktorica, vsi zaposleni glede na področje dela. "Znanje dobim, naprej ga delim" – MB: Veronika Gorišek, MS: Natalija Job.

Strateški izziv 8:
STABILIZACIJA TIMA, OBLIKOVANJE DOBRE DELOVNE KLIME, POVEZOVANJE, GRADNJA IN VZDRŽEVANJE ZAUPANJA

Opis trenutnega stanja

V Centru Naprej imamo sedaj dober in povezan tim. Vendar smo v preteklosti imeli povišano stopnjo fluktuacije kadra, kar je pogosto posledica zahtevnosti dela in odnosov. Tovrstne trende lahko zasledimo tudi v sorodnih institucijah v EU.

Tim je sedaj dokaj stabilen, je pa še prostora za izboljšave. Sodelavci smo pripravljeni stopiti skupaj, tudi povezanost je velika. Imamo pa premalo stikov med enotama Maribor in Murska Sobota.

Razvojne usmeritve

Še nadalje bomo spodbujali dobro delovno klimo in odnose ter vzdrževali visoko stopnjo zaupanja, kjer se bodo krepili najpomembnejši nematerialni dejavniki za spodbujanje zaposlenih k osebnem razvoju in doseganju čim večjega zadovoljstva na delovnem mestu. V prihodnje bomo še v večji meri krepili stike in sodelovanje ter strokovno povezovanje med enotama Maribor in Murska Sobota. Pri delu bomo nudili podporo novo zaposlenim, za stabilizacijo tima bomo v skladu z letnim delovnim načrtom izvajali interna izobraževanja, ki so dostopna vsem zaposlenim. V prihodnjem obdobju bomo še naprej strmeli k skupnemu cilju: zavestno bomo ustvarjali pozitivno naravnano delovno okolje, ki bo omogočalo dobro delovno klimo, medsebojne odnose in pripadnost centru.

Ključni kazalniki

 • obvladovanje fluktuacije kadra na manj kot 15 % in s tem stalen in stabilen tim
 • zadovoljstvo zaposlenih in uporabnikov (ocena nad 4 pri letnem vprašalniku o zadovoljstvu zaposlenih/uporabnikov)
 • pozitivno vzdušje in kvalitetno izpeljano delo

Odgovorne osebe

Vsi zaposleni.

Strateški izziv 9:
OBVLADOVANJE EPIDEMIJE COVID

Opis trenutnega stanja

V Centru Naprej dobro obvladujemo trenutno situacijo zaradi epidemije COVID-19. Oblikovali smo dokument, ki zajema vse protokole in preventivne ukrepe. Protokole redno spreminjamo in dopolnjujemo glede na aktualne razmere in zakonodajo ter sledimo vsem strokovnim in zakonskim smernicam, kar nam prinaša tudi dodatne stroške. Zaradi epidemije težje načrtujemo izvedbo zunanjih programov. Delo smo vsebinsko in organizacijsko prilagodili.

Razvojne usmeritve

Spremljanje situacije in hitro prilagajanje novim smernicam.

Ključni kazalniki

 • posodabljanje protokolov glede na aktualno situacijo
 • dosledno izvajanje preventivnih ukrepov
 • brez okužb v Centru Naprej
 • ustrezno reagiranje ob morebitnem pojavu okužb in preprečevanje širjenja le teh

Odgovorne osebe

Direktorica, zdravstvena služba in ostali zaposleni.

Strateški izziv 10:
FINANČNA STABILNOST, TRAJNOSTNI RAZVOJ IN DRUŽBENA ODGOVORNOST

Opis trenutnega stanja

Center Naprej deluje kot neprofitna organizacija, zato naš cilj ni doseganje dobička, temveč zadovoljevanje potreb, ki so v javnem interesu, kar pomeni izboljšanje kakovosti življenja in samostojnosti naših uporabnikov. Uspešno pridobivanje finančnih sredstev je za center zelo pomembno, saj ima vpliv na višino sredstev za uresničevanje naših programov. Finančno uspešnost zagotavljamo z oblikovanjem dobrega finančnega načrta. Soočamo se s prenizko prisotnostjo uporabnikov pri storitvah in nezapolnjenostjo prostih mest za uporabnike. Pri svojih vsakodnevnih poslovnih dejavnostih si prostovoljno in ne zgolj na podlagi predpisov prizadevamo k upoštevanju družbenih in okoljskih potreb. Delujemo v skladu z varovanjem okolja (reciklaža, ponovna uporaba idr.). Smo družbeno odgovorni (v korist vsem sodelujočim: uporabnikom, zaposlenim, družinam in okolici). Vsakoletno izvajamo tudi preventivne delavnice za ozaveščanje o PMP.

Razvojne usmeritve

Trudimo se, da izvajamo čim bolj raznolike storitve in pestre programe. Redno uvajamo nove programe. Pri izvajanju programov sledimo uporabnikovim ciljem, za kar smo dobro strokovno usposobljeni. S pridobljenimi finančnimi sredstvi ravnamo racionalno in jih usmerjamo v opravljanje osnovne dejavnosti, tako, da s čim manjšimi stroški zagotovi kakovost opravljene storitve.

Ključni kazalniki

 • dober in realen letni finančni načrt
 • pridobivanje materialnih in finančnih donacijskih sredstev
 • družbeno odgovorno ravnanje: preventivne delavnice in delavnice ozaveščanja (MB – 3 , MS – 2 ali več na leto), recikliranje materiala npr. v ZPP programih, varčno gospodarjenje z energijo, vodo
 • izvajanje programov, ki sledijo ciljem uporabnikov
 • zapolnitev prostih mest za uporabnike (MS)
 • zadovoljstvo uporabnikov
 • redna dnevna prisotnost uporabnikov

Odgovorne osebe

Direktorica in vsi zaposleni.

ORGANIZACIJSKE USMERITVE

Organizacijsko področje 1:
NADALJNJA RAST V ODLIČNOSTI POSLOVANJA IN DELOVANJA TER DRUŽBENA ODGOVORNOST

Opis trenutnega stanja

Center je vse bolj prepoznaven v Sloveniji in tudi v tujini (projekti, članki, kongresi). Uspešno se vključujemo v lokalno skupnost, izvajamo tudi preventivne programe. Prijavljamo se na aktualne javne razpise ter aktivno sodelujemo v strokovnih združenjih.

Razvojne usmeritve

Tudi v prihodnje bomo skrbeli za prepoznavnost, sodelovali z okoljem in izvajali preventivne programe ter sledili aktualnim razpisom. Še naprej bomo sodelovali v strokovnih združenjih.

Ključni kazalniki

 • 100 % zapolnjena prosta mesta za uporabnike
 • pridobljena sredstva na razpisih
 • predstavitveni članek 1x na leto
 • pridobljen in ohranjen certifikat EQUASS

Odgovorne osebe

Direktorica, vodje programov, strokovni delavci.

Organizacijsko področje 2:
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA, RAZVOJ KADROV, KOMPETENCE IN IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH – STORITVE ZA NAVDIH, UČENJE IN OSEBNOSTNI RAZVOJ

Opis trenutnega stanja

V Centru Naprej imamo oblikovano dobro in funkcionalno organizacijsko strukturo, ki se kaže v sinergiji celote: materialnih dejavnikov, človeških dejavnikov, nalog, upravljanja in managementa ter časovnega poteka dela. To predstavlja sistem notranjih povezav in odnosov v organizaciji.

Center deluje v dveh enotah, na dveh lokacijah (MB in MS) za 50 uporabnikov: v enoti Maribor za 30 uporabnikov in v enoti Murska Sobota za 20 uporabnikov. Enoti se povezujeta skozi enotno strokovno delo (naloge, pravila, metode dela, delovne in rehabilitacijske načrte, izmenjave znanj, ipd.) in v medosebnih odnosih.

Pri razvoju kadrov posvečamo posebno pozornost pri izbiri in zaposlovanju novih kvalitetnih kadrov, spodbujamo izobraževanje in usposabljanje vseh zaposlenih, spodbujamo delovno uspešnost in motivacijo ter napredovanje in nagrajevanja. Zavedamo se, da novo zaposleni najpogosteje nimajo izkušenj in specifičnih znanj za delo v dolgotrajni rehabilitaciji oseb s PMP, zato dajemo velik poudarek na uvajanje novo zaposlenih v vse delovne in organizacijske procese ter strokovne vsebine.

Zaposlovanje poteka v skladu z delovno pravno zakonodajo. Kadrovska struktura je odobrena s strani financerjev in je v skladu s standardi in normativi. Zaposleni so ustrezno usposobljeni in kompetentni za opravljanje svojega dela. Novo zaposlene uvajamo po opredeljenem programu za ustrezno vključitev v delovni proces. Zaposleni sodelujejo v multidisciplinarnem timu. Za delo je potrebna velika fleksibilnost, kreativnost, organiziranost, profesionalnost, pozitivna komunikacija, prilagodljivost, izkušnje.

Zavedamo se pomena in potencialov svojih zaposlenih, zato tudi vlagamo v razvoj kadrov, saj je razvoj kompetenc zaposlenih nujen za doseganje naših strateških ciljev.

Strokovno izobraževanje izvajamo kot načrten proces razvijanja posameznikovih znanj, spretnosti, sposobnosti ter pridobivanja delovnih izkušenj, omogoča nam strokovno opravljanje poklica.

Imamo možnost internega ter zunanjega izobraževanja, spletnih izobraževanj, objave člankov, vzpostavljen program »Branje za znanje« in program delitve znanja “Znanje dobim, naprej ga delim”, kar nam omogoča osebnostni razvoj.

Razvojne usmeritve

Še naprej bomo spodbujali dobro in funkcionalno organizacijsko strukturo, izvajali ciljno zaposlovanje, spodbujali razvoj kadrov z izobraževanjem in usposabljanjem na strokovni in osebnostni ravni, delili bomo znanje znotraj centra in na strokovnih srečanjih, vključevali bomo nova znanja v svoje delo, iskali nove možnosti za izobraževanje ter se povezovali medsebojno in s sorodnimi institucijami. Spodbujali bomo razvoj dodatnih kompetenc za napredovanje.

Ključni kazalniki

 • uvajanje novo zaposlenih v vse delovne in organizacijske procese ter strokovne vsebine (po opredeljenem programu)
 • vključevanje zaposlenih v izobraževanje in usposabljanje na osnovi letnega načrta
 • predaja znanja naprej – program »Znanje dobim, naprej ga delim«
 • program »Branje za znanje«
 • manj kot 15 % fluktuacija
 • zadovoljstvo uporabnikov (≥4)
 • zadovoljstvo zaposlenih (≥4)
 • objava dveh člankov na leto
 • vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih (≥4)

Odgovorne osebe

Direktorica, vodje enot, vodje programov, vsi zaposleni.

Organizacijsko področje 3:
ODLIČNOST V REHABILITACIJSKIH PRISTOPIH, METODAH IN TEHNIKAH DELA TER INOVATIVNI PRISTOPI

Opis trenutnega stanja

Vsem uporabnikom je omogočen enak dostop do naših storitev. Vse storitve se izvajajo v skladu s strokovnimi smernicami za dolgotrajno rehabilitacijo oseb s PMP. Vsakega uporabnika obravnavamo individualno v skladu z njegovim INR. Rehabilitacija je ciljno usmerjena v uporabnikove potrebe in cilje. Vsak od uporabnikov ima možnost vključevanja v nadstandardne programe. Pomemben del rehabilitacije so tudi športni programi in aktivnosti. V delo vključujemo inovativne pristope, metode in tehnike dela tako, da spremljamo strokovne članke in literaturo na nacionalnem in mednarodnem nivoju.

Pomemben del našega dela je poenotenje metod in pravil dela, racionalno in usklajeno izvajanje storitve s upoštevanjem potreb posameznikovega/uporabnikovega aktualnega in potencialnega stanja.

Razvojne usmeritve

Nadalje bomo sledili strokovnim smernicam rehabilitacije, izobraževali se bomo za nove tehnike za delo z uporabniki, iskali bomo ideje in inovativne rešitve pri vsakodnevnem delu in s spremljanjem stroke v širšem (svetovnem) okolju. Znotraj kolektiva bomo delili novo pridobljeno znanje in se še nadalje povezovali v multidisciplinarnem timu.

Ključni kazalniki

 • individualna obravnava vseh uporabnikov, uresničevanje INR
 • ciljna usmerjenost rehabilitacije
 • zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih (≥4)
 • realizacija letnega plana izobraževanj, usposabljanj
 • posodabljanje in dopolnjevanje delovnih pripomočkov in opreme po letnem delovnem planu
 • spremljanje strokovne literature, strokovnih člankov in objav

Odgovorne osebe

Vsi zaposleni.

Organizacijsko področje 4:
NOTRANJE OKOLJE – DOBRA DELOVNA KLIMA, ZAUPANJA VREDNO IN SPODBUDNO OKOLJE, ZAVZETOST IN VKLJUČENOST, STABILIZACIJA TIMA, KREPITEV POVEZOVANJA ENOT, TIMOV IN ZAPOSLENIH

Opis trenutnega stanja

Notranje okolje je zaupanja vredno, vzdržujemo prijazen odnos, smo spoštljivi, prilagodljivi, a se zavedamo možnosti izboljšav. Morebitne probleme vsi zaposleni timsko rešujemo sproti. Zavedamo se, da imamo občasne težave in nihanja v medosebnih odnosih, komunikaciji in pri nihanju zavzetosti. Vendar je to najpogosteje odraz nekih trenutnih, dnevnih težav ali osebnih problemov, kar rešujemo sprotno, z medsebojno podporo in pomočjo, razumevanjem, strpnostjo in solidarnostjo. Vsako dnevno si prizadevamo za dobre, spoštljive in profesionalne odnose.

Med enotami in timi se povezujemo prek skupne mreže, elektronske pošte, telefona, ZOOM-a, koordinacije, internih izobraževanj, izmenjave delavcev, srečanj. V obeh enotah imamo poenotena pravila in metode dela. V zadnjih dveh letih zaradi epidemije veljajo določene omejitve. Posledično je bilo manj osebnih medosebnih stikov tako v enoti kakor tudi med enotami.

Razvojne usmeritve

Načrtovali bomo več stikov in sodelovanja med enotama, še nadalje si bomo prizadevali za spoštljiv in profesionalen odnos. Probleme bomo sproti in timsko reševali. Predlagamo izobraževanja na temo pozitivnih odnosov.

Spodbujali bomo udeležbo vseh zaposlenih na neformalnih druženjih, dosledno koriščenje komunikacijskih sredstev, redno beleženje vseh potrebnih podatkov na mrežo, pripravili bomo vse potrebne dokumente za vzpostavitev novega računalniškega programa za vodenje dokumentacije.

Ključni kazalniki

 • dobra delovna klima
 • profesionalni odnos med zaposlenimi in do drugih deležnikov storitve
 • dosledno izvajanje poenotenih metod dela, pravil in dogovorov
 • zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih (≥4)
 • izvedena izobraževanja po letnem delovnem načrtu
 • povezani enoti, povezani timi
 • izmenjave zaposlenih med enotami
 • nov računalniški program

Odgovorne osebe

Vsi zaposleni, vodje enot in programov, direktorica.

Organizacijsko področje 5:
PROMOCIJA IN VAROVANJE ZDRAVJA: ZDRAVO DELO IN ŽIVLJENJE NA DELOVNEM MESTU

Opis trenutnega stanja

V Centru Naprej promoviramo pomen ohranjanja zdravja na delovnem mestu. V vsaki enoti imamo ambasadorja zdravja, ki spodbuja aktivnosti namenjene ohranjanju zdravja zaposlenih (npr. pohodi, zdrava prehrana, ukrepi za zdravje, ipd). Narava našega dela nam nudi možnost udeležbe na jutranji telovadbi in aktivne odmore - minute za telovadbo na delovnem mestu. Rehabilitacijski programi za uporabnike vključujejo veliko športnih in gibalnih aktivnosti, kjer se zaposleni aktivno vključujemo.

V času epidemije smo še posebej skrbeli za zdravje na delovnem mestu z doslednim upoštevanjem preventivnih ukrepov. Upoštevamo ukrepe v zvezi z varovanjem in zdravjem pri delu.

Razvojne usmeritve

Še naprej bomo spodbujali zaposlene za zdrav način življenja, delili bomo vsebine na temo ohranjanja zdravja (preko e-pošte in programa »Znanje dobim, naprej ga delim«), uvedli bomo aktivne odmore ter delali na promociji zdravja na delovnem mestu.

Ključni kazalniki

 • aktivni odmori za zaposlene
 • 2–3 pohodi na leto
 • zdravi zaposleni
 • znižanje deleža bolniških odsotnosti v primerjavi s povprečjem zadnjih 5 let
 • 1 krat letno izobraževanje na temo ohranjanja in krepitve zdravja

Odgovorne osebe

Ambasadorji zdravja, zdravstvena služba Centra Naprej, ostali zaposleni.

Organizacijsko področje 6:
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Opis trenutnega stanja

Vsako leto preverjamo zadovoljstvo zaposlenih z vprašalnikom zadovoljstva. Analize zadnjih let (Anketni vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih) kažejo na visoko stopnjo zadovoljstva zaposlenih na področjih: z delovnimi pripomočki, delodajalcem, vzdušjem v organizaciji, razvojnimi možnostmi, izvajanjem (organizacijo) rehabilitacije na daljavo in s kakovostjo vodenja. Dober delovni čas, redna plača in nagrajevanje nadpovprečnih delovnih rezultatov po posameznem kriteriju, skrb za zdravje, družini prijazno podjetje, možnost izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja, varni pogoji za delo, dovolj pripomočkov za delo.

Razvojne usmeritve

Še naprej bomo preverjali zadovoljstvo zaposlenih z vprašalnikom, spodbujali bomo odprto in spoštljivo komunikacijo, spodbujali bomo dobro organizacijsko klimo in sproti reševali nesporazume. Vsak zaposleni lahko prispeva predloge za izboljšanje delovnih procesov.

Ključni kazalniki

 • vprašalnik zadovoljstva
 • fluktuacija kadra pod 15 %
 • predlogi za izboljšave

Odgovorne osebe

Vsi zaposleni.

Organizacijsko področje 7:
DOSTOPNOST STORITVE IN NAČELO ENAKE OBRAVNAVE

Opis trenutnega stanja

Dosledno upoštevamo kodekse etičnih načel v socialnem varstvu, zdravstvu, fizioterapiji, delovni terapiji, psihologiji. Vsem uporabnikom omogočamo enak dostop do storitve, programov in aktivnosti, ki jih izvajamo.

Razvojne usmeritve

Še naprej bomo upoštevali nacionalne, kakor tudi evropske smernice in zakonodajo s tega področja. Spodbujali bomo strpnost, pozitivne vrednote in razbijali negativne stereotipe. Uvedli bomo nov program za uporabnike na temo razbijanja stereotipov.

Ključni kazalniki

 • zadovoljstvo uporabnikov
 • število pritožb – brez pritožb

Odgovorne osebe

Vsi zaposleni.

Organizacijsko področje 8:
USPEŠNA INTEGRACIJA IN DEINSTITUCIONALIZACIJA V ŠIRŠEM SOCIALNEM OKOLJU

Opis trenutnega stanja

Vsi naši programi so usmerjeni v integracijo in deinstitucionalizacijo v širšem socialnem okolju: osnovni programi, nadstandardni programi, projekti, razni dogodki, preventivne delavnice, sodelovanje s šolami in drugimi institucijami, prodaja na stojnicah…

Razvojne usmeritve

Iskali bomo nove priložnosti za vključevanje uporabnikov v družbo, prav tako bomo iskali nove lokacije za izvedbo programov (npr. za letovanje).

Ključni kazalniki

 • vključevanje zunanjih in/ali nadstandardnih programov
 • 1 letovanje/leto
 • 1 zimovanje/ glede na želje in zmožnosti uporabnikov
 • novoletno druženje
 • zunanjih aktivnosti/programi – vsaj 2 na mesec/na enoto
 • sodelovanje z drugimi institucijami – 1–2 letno
 • pridobivanje dodatnih sredstev za nadstandardne programe - občinska, projektna, plačilo uporabnikov

Odgovorne osebe

Direktorica, vodji enot, vodje programov, ostali zaposleni.

Organizacijsko področje 9:
ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV IN SVOJCEV

Opis trenutnega stanja

V Centru Naprej se kaže visoko zadovoljstvo uporabnikov in svojcev, kar je razvidno iz analize vprašalnikov o zadovoljstvu. Prav tako na to nakazujejo sprotne pohvale uporabnikov na samozagovorništvu.

Razvojne usmeritve

Še naprej se bomo trudili za čim bolj kvalitetno, strokovno in raznoliko delo ter upoštevali individualne potrebe uporabnikov.

Ključni kazalniki

 • vprašalnik zadovoljstva za uporabnike (≥4)
 • vprašalnik zadovoljstva za svojce (≥4)
 • zapisniki samozagovorništva
 • pritožbe - brez pritožb
 • pohvale

Odgovorne osebe

Vsi zaposleni.

Organizacijsko področje 10:
POVEZOVANJE Z OKOLJEM: PROMOCIJA CENTRA, MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE, PREVENTIVNO DELO IN OZAVEŠČANJE

Opis trenutnega stanja

Imamo dobro povezovanje in sodelovanje z drugimi socialno varstvenimi zavodi, ustanovami, nevladnimi organizacijami in zasebniki (medsebojno obiskovanje, praznovanje, izobraževalna izmenjava kadrov, hospitacije, skupni projekti, skupne športne prireditve. Kljub epidemiji se dobro povezujemo z okoljem, povezovanje teče tudi preko elektronskih medijev. Izvajamo preventivne delavnice na osnovnih šolah. Potencialne uporabnike o svojih storitvah obveščamo na tiskanih in virtualnih virih znotraj in zunaj centra (različne zloženke, internetna stran, FB stran). K prepoznavnosti centra v okolju prispevamo tudi z objavami v medijih: tiskani mediji (lokalni časopisi), radio in TV (Dobro jutro, Murski val), številne objave na FB in internetnih straneh.

Razvojne usmeritve

Nadgradili in posodobili bomo vsebine. Trudili se bomo za povečanje prepoznavnosti Centra Naprej.

Ključni kazalniki

 • 3–4 preventivne delavnice letno na enoto
 • mesec marec ostane mesec ozaveščanja o možganski poškodbi – vsakoletno bomo pripravili program ozaveščanja za splošno javnost
 • objave v medijih – vsaj 1 do 2 na leto
 • letaki o centru – razdelitev letakov o delovanju centra v okolju/100 na leto
 • povezovanje z drugimi ustanovami - vsaj 1 do 2 na leto

Odgovorne osebe

Direktorica, vsi zaposleni.

Organizacijsko področje 11:
PROJEKTNO DELO

Opis trenutnega stanja

Center Naprej se od začetka delovanja uspešno vključuje v različne razpise na nacionalni kakor tudi na mednarodni ravni.

Že od začetka delovanja centra imamo sofinanciranje določene programe s strani MO Maribor (socialno varstveni programi; programi za krepitev zdravja). Tudi v bodoče se bomo prijavljali na mednarodne projekte kot sodelavci ali vodilni partner.

V okviru projektnega dela pridobimo številne izkušnje, izmenjavo dobre prakse, financiranje programov, ki jih ne bi mogli izvajati v okviru rednih dejavnosti in storitev, izvedemo številna potovanja v tujino tako za zaposlene (ogledi drugih ustanov), kakor tudi za uporabnike (srečanja, socialne izmenjave, ipd). Pogosto za projektne dejavnosti lahko nabavimo novo specifično opremo za rehabilitacijo, ki jo lahko trajnostno uporabimo. Na ta način si tudi omogočimo, da trajnostno izvajamo nove inovativne programe za uporabnike.

Razvojne usmeritve

Še naprej bomo spremljali aktualne razpise za projektno delo in se na njih prijavljali. Aktivno bomo iskali nove možnosti za EU projekte. Izdelano imamo zelo dobro partnersko mrežo v skoraj vseh EU državah.

Ključni kazalniki

 • poročilo o realizaciji projektov
 • število prijav na lokalni/nacionalni ravni na leto: 3 do 5 za obe enoti
 • mednarodni oz. EU projekti: v obdobju 2022 - 2026 vključitev v vsaj 1 do 2 mednarodna projekta

Odgovorne osebe

Direktorica, strokovni delavci.

Organizacijsko področje 12:
POVEZOVANJE IN PRIDOBIVANJE DODATNIH VIROV SREDSTEV

Opis trenutnega stanja

Dodatne vire trenutno pridobivamo iz različnih projektov na občinskem, nacionalnem in evropskem nivoju. Usmerjeni smo v iskanje materialnih donacij, sredstva pridobivamo tudi iz doplačil uporabnikov za nadstandardne programe in z zbiranjem odpadnega papirja.

Razvojne usmeritve

Še naprej bomo iskali dodatne vire na vseh nivojih, iskali bomo evropska sredstva, potrudili se bomo poiskati dodatne vire za enoto MS.

Ključni kazalniki

 • pridobljena donacijska sredstva - realizacija v letnem poročilu
 • število materialnih donacij (1–2 na enoto letno)
 • število projektov (Občina MB: 4, Občina MS: 1 v dveh letih, EU 1-2 projekta v obdobju 2022–2026)

Odgovorne osebe

Direktorica in vsi zaposleni.