5

UPRAVLJANJE TVEGANJ

Pri delu z uporabniki se srečujemo z mnogimi tveganji, ki so vezana na izvajanje različnih aktivnosti in se hkrati zavedamo, da so tveganja del realnosti. Ko se vsakodnevno v rehabilitacijskem procesu odločamo o našem ravnanju, tveganja pretehtamo in se odločamo, kakšne odločitve bomo sprejeli v zvezi z njimi.

Vsi člani tima smo odgovorni in dolžni skrbeti za vsakega uporabnika storitve in zagotavljati njegovo varnost. V prihajajočem obdobju bomo zato osredotočeno nadaljevali z zastavljenimi procesi upravljanja tveganja na vseh področjih dela z uporabniki.

Proces upravljanja tveganj izvajamo v petih korakih na vseh področjih dela z uporabniki in sicer:

1. ANALIZA TVEGANJA
(Risk Analysis)

Analiza tveganja predstavlja osnovo za vrednotenje tveganja in odločitve glede morebitnega obravnavanja tveganja. Zaključi se z vrednotenjem tveganja. Najprej opredelimo področje upravljanja tveganj, npr. posamezno aktivnost, tveganje pri delu s posameznim uporabnikom.

Analizo tveganja uporabljamo v dveh primerih:

 1. pri omejevanju uporabnikov - z namenom, da bi bile omejitve kar se da minimalne in da se preizkusi, ali so bile izčrpane vse manj omejevalne možnosti (ko varujemo)
 2. pri širjenju možnosti - z namenom omogočiti uporabnikom dejavnosti, dejanja in dogodke, pri katerih so omejeni.

2. VREDNOTENJE TVEGANJA
(Risk Evaluation)

Vrednotenje tveganja temelji na osnovi ciljev, notranjega (vse znotraj uporabnika) in zunanjega (vse zunaj uporabnika) okvira. Izhaja iz standardov, zakonov, politike in drugih zahtev. Prepoznavamo dejavnike tveganja in ocenimo izpostavljenost škodam – ANALIZA TVEGANJA, ki pomeni proces razumevanja narave tveganja in določitve stopnje tveganja.

3. NIVO TVEGANJA

Ocenimo orodja oz. način za upravljanje tveganja za vsako od izpostavljenosti. Obsega tveganja ali kombinacije tveganj, izražene v kombinacijah posledic in njihovih verjetnosti.

4. OCENA TVEGANJA
(Risk Assesment)

V tej fazi izvedemo oceno tveganja. Za izvedbo ocene tveganja smo v Centru Naprej oblikovali obrazce za oceno tveganj. Z njimi multidisciplinarni tim (medicinska sestra, fizioterapevt, delovni terapevt, psiholog in socialni delavec) v sodelovanju z uporabnikom oceni področja tveganja s pomočjo matrice tveganja, ki nam pomaga izraziti stopnjo tveganja glede na vpliv grožnje v odnosu do verjetnosti tveganja.

Če sta tveganje oziroma vpliv grožnje in verjetnost tveganja visoka (rdeče polje), se moramo vprašati ali je vredno tvegati oziroma ali je tako visoko tveganje za uporabnika še primerno. Zato za takšno področje/področja pripravimo načrt za obvladovanje tveganja, s katerim zmanjšamo tveganje in škodo ter zavarujemo uporabnika, če je le to možno. V primerih, ko z dodatnimi ukrepi tveganje ne zmanjšamo, predlagamo uporabniku opustitev ocenjevane aktivnosti oz. področja.

V postopku ocene tveganja in pripravi načrta za obvladovanje tveganja aktivno sodeluje tudi uporabnik. Pomagamo mu, da razume tveganja in prevzame odgovornost za svoja dejanja. Na podlagi ocene tveganja določimo ukrepe, kjer smo ugotovili, da so potrebni. Ukrepi so vse vrste taktik za zmanjševanje in preprečevanje tveganja.

V Centru Naprej izvajamo:

 • splošno oceno tveganja (v okviru individualnega načrta rehabilitacije) – za vsakega posameznega uporabnika, ki se 1 x letno pregleda in po potrebi spreminja in dopolnjuje;
 • oceno tveganja za večje skupinske dogodke, kot so letovanja, izleti, prireditve;
 • oceno tveganja pri vključevanju uporabnikov v športne ali druge kontinuirane aktivnosti/programe;

 • specifično oceno tveganja, kjer timsko oblikujemo hitre - ustne ocene pred izvedbami manjših vsakdanjih aktivnosti, kjer je nevarnost majhna.

5. OBRAVNAVA TVEGANJA
(Risk Treatment)

V tej fazi podamo priporočila za obvladovanje tveganj, spremembe, izboljšave in uvajanje teh sprememb izvedemo v samem procesu določene aktivnosti.

Proces modifikacije tveganj oz. obravnava tveganja lahko pomeni:

 • izogniti se tveganju na način, da ne začnemo ali nadaljujemo aktivnost, ki tveganje povzroča;
 • povečanje tveganja za priložnost;
 • odpraviti vir tveganja;
 • spremeniti verjetnost dogodka;
 • učenje novih veščin in spretnosti za obvladovanje tveganja;
 • s premišljenimi odločitvami ohraniti tveganje.